Blomningsledning Allmänna försäljningskonter

Försäljningsvillkor (CGV)

Artikel 1: Definition och tillämpningsområde

I detta dokument (Allmänna försäljningsvillkor) fastställs de villkor som gäller för försäljning mellan å ena sidan personer som gör ett köp via denna webbplats, nedan kallad "köparen", och å andra sidan företaget Universal Flower SASU, nedan kallat "Universal Flower".

Artikel 2: Tillämpning och verkställbarhet av de allmänna försäljningsvillkoren

Genom att lägga en beställning godkänner köparen helt och hållet och utan förbehåll dessa allmänna försäljningsvillkor.

Om köparen ställer motstridiga villkor är de, i avsaknad av uttryckligt godkännande, inte verkställbara mot Universal Flower, oavsett när köparen fick kännedom om dem.

Det faktum att Universal Flower vid en viss tidpunkt inte utnyttjar något av dessa allmänna försäljningsvillkor kan inte tolkas som ett avstående från att senare utnyttja något av dessa villkor.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna försäljningsvillkor anses ogiltiga eller förklaras ogiltiga enligt en lag, en förordning eller ett slutgiltigt beslut av en behörig domstol, ska de övriga bestämmelserna behålla all sin kraft och räckvidd.

Universal Flower kan när som helst och utan förvarning ändra dessa allmänna försäljningsvillkor. Dessa villkor gäller från och med den 27 oktober 2021. De ersätter alla tidigare versioner av dessa villkor. Det är dock underförstått att ändringar i försäljningsvillkoren inte gäller för beställningar som tidigare har godkänts och bekräftats av Universal Flower.

Artikel 3: Rättskapacitet

Kunderna förklarar att de är myndiga och fullt kapabla att ingå avtal.

Artikel 4 : Beställning

De uppgifter som köparen lämnar när han/hon gör en beställning är bindande för köparen: om det finns ett fel i mottagarens uppgifter kan Universal Flower inte hållas ansvarig för att produkten inte kan levereras.

Beställningarna är slutgiltiga först när de har bekräftats genom att köparen har betalat priset.

Efter avsändningen kan köparens eventuella ändring eller annullering av beställningen inte beaktas och det betalda priset återbetalas inte, utom vid återkallelse enligt artikel 7.

Artikel 5: Produktpriser

Priserna på produkterna anges i euro inklusive alla skatter. De tar hänsyn till moms och eventuella rabatter som gäller på beställningsdagen.

I produktpriserna ingår inte leveranskostnader. Beloppet för leveranskostnaderna anges på beställningsformuläret innan försäljningen godkänns. Produkterna levereras till det pris som gäller när beställningen görs.

Priset betalas kontant när beställningen tas emot.

Artikel 6: Betalningssäkerhet

Universal Flower garanterar säkerheten och flexibiliteten för onlinebetalningar med kreditkort eller bankkort genom sitt betalningssystem som anförtrotts en tjänsteleverantör som specialiserat sig på säkra betalningar. Universal Flower garanterar total sekretess för din bankinformation, som är säkrad genom SSL-protokollet, som automatiskt kontrollerar giltigheten av åtkomsträttigheterna när du betalar med kreditkort och krypterar alla utbyten för att garantera sekretess. Vi får aldrig veta och behåller aldrig din kreditkortsinformation.Artikel 7: Leverans

Leveransen sker i det land du väljer inom den tid som anges i den direkta leveransen av produkten till mottagaren som meddelats, eller vid frånvaro, genom meddelande om tillgänglighet.

Köparen är informerad om och accepterar att leveransen kanske inte kan ske vid en viss tidpunkt.

Universal Flower kan inte på något sätt hållas ansvarig för förseningar i leveransen som beror på orsaker utanför dess kontroll, särskilt i händelse av dåligt väder, katastrof, strejk, force majeure, ofullständiga eller felaktiga uppgifter om mottagaren eller kunden, eller om mottagaren är frånvarande.

7.1 Leveransmetoder

Din beställning skickas till vår partner Teleflor International Partner Systems Ltd (TIPS) som sedan vidarebefordrar din beställning till en av de 60 000 blomsterhandlare i 150 länder i det internationella nätverket.
Den utvalda floristen, som befinner sig nära mottagaren av din beställning, komponerar blomsterprodukten och levererar den personligen till mottagaren av din beställning.

Leverans sker i det land du väljer inom 24 till 72 timmar efter att din beställning har bekräftats.

Denna fördröjning beror på :
tidszonen i det land där din beställning levereras.
dag och tid för din beställning

Mottagarens frånvaro :
Om mottagaren är frånvarande kommer ett meddelande om leverans att lämnas i mottagarens brevlåda.

7.2 Leverans av din beställning

Leveranstiderna anges så noggrant som möjligt.
Överskridande av leveranstiden kan inte ge upphov till skadestånd.

Om mottagaren är frånvarande kommer den person som ansvarar för leveransen att lämna ett leveransbesked med sina kontaktuppgifter som informerar mottagaren om hur produkten ska levereras och, i förekommande fall, adressen där produkten kan hämtas.
Om mottagaren inte hämtar produkten inom 48 timmar kan kunden och mottagaren inte göra anspråk på reklamation av produktens kvalitet, inte heller på återbetalning eller skadestånd, och kunden kan inte heller häva köpeavtalet. En andra leverans kan göras på kundens begäran, med förbehåll för produktens lagringstid. Ytterligare resekostnader kan debiteras kunden.

Om produkten inte har levererats av någon annan anledning än force majeure kan försäljningen hävas och köparen kan få tillbaka priset, med uteslutande av all annan ersättning eller skadestånd.

Krig, upplopp, brand, strejker, olyckor, trafikbegränsningar och omöjlighet att leverera anses vara force majeure som befriar Universal Flower från sin leveransskyldighet.
Universal Flower informerar köparen i god tid om ovan nämnda fall eller händelser.
I vilket fall som helst kan leveransen ske i rätt tid endast om köparen uppfyller sina skyldigheter gentemot Universal Flower.

Artikel 8: Ångerrätt

Varje retur av produkter måste vara föremål för ett formellt avtal mellan Universal Flower och köparen. Artikel 9: Klagomål

Reklamationer måste göras inom två (2) dagar efter det att produkten har levererats, om det rör sig om färska produkter.Alla varor och tjänster som levereras av säljaren omfattas av den lagstadgade garantin om överensstämmelse enligt artiklarna L. 211-4 till L. 211-13 i den franska konsumentlagen och garantin om fel i det sålda föremålet, på de villkor som anges i artiklarna 1641-1648 och 2232 i den franska civillagen.

Artikel 10: Hantering av personuppgifter

Universal Flower ägnar särskild uppmärksamhet åt att skydda sina kunders personuppgifter. Därför förbinder vi oss att respektera lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, ändrad genom EU-förordningen 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av personuppgifter, känd som RGPD.

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att dina personuppgifter samlas in och används på det sätt som beskrivs i vår dataskyddsstadga.

Läs vår stadga om dataskydd.

Artikel 11: Kundtjänst

Kundtjänsten är tillgänglig måndag till fredag kl. 10-18 utan avbrott och lördag kl. 9-15, fransk tid.

via e-post till kundtjänst

En begäran om information besvaras inom 48 timmar.

Du kan också skriva till :

Universal Flower
15 rue Lucien Frémont
60810 Brasseuse
Frankrike

Artikel 12: Tvister och medling

Klagomål eller tvister kommer alltid att tas emot med välvillig uppmärksamhet, eftersom man alltid förutsätter god tro hos den person som gör sig besväret att förklara sin situation.

Reklamationer som rör blommornas och växternas kvalitet måste göras till våra tjänster inom högst fem (5) arbetsdagar efter det att blommorna och växterna har levererats till mottagaren.

I händelse av en tvist måste kunden först lämna in ett klagomål till säljarens kundtjänst :

Universal Flower
Kundtjänst
15 rue Lucien Frémont
60810 Brasseuse
Frankrike

E-post: Kundtjänst

Enligt artikel L 611-1 och följande artiklar i den franska konsumentlagen kan kunden kostnadsfritt (med undantag för eventuella juridiska avgifter och expertkostnader) använda sig av medling vid avtalstvister, under förutsättning att kunden tidigare har lämnat in ett klagomål till Universal Flower som inte ledde till någon lösning av tvisten.

Sedan den 15 februari 2016 har Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på nätet varit öppen för allmänheten. Alla konsumenter som har en tvist med ett företag som är beläget på unionens territorium har möjlighet att lämna in en begäran om medling via denna plattform. I enlighet med EU-förordningen 524/2013 informerar företaget Universal Flower om att det finns en europeisk plattform för tvistlösning mellan e-handlare och konsumenter: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 13: Behörighet

Vid tvister om dessa försäljningsvillkor med en köpare som inte är en köpman kan den behöriga domstolen vara den domstol där svaranden är bosatt, den domstol där varorna faktiskt levererades eller den domstol där tjänsten utfördes.

Vid en tvist med en köpare som är en köpman om dessa allmänna försäljningsvillkor är det domstolarna i Paris som är behöriga.

Försäljningen av produkter på denna webbplats omfattas av fransk lag oavsett köparens hemvist, beställningsort eller leveransort.