Blomningsledning Stadga

Dataskyddsharter | Universell blomma

Vårt åtagande att skydda dina personuppgifter.

Den personuppgiftsansvariges identitet

Universal Flower SASU med ett kapital på 328 620,00 €, registrerad i RCS i Nanterre under nummer B 419 910 641 och med säte i Carré Champerret, 24-32 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret.

Ett förtroendefullt partnerskap mellan Universal Flower och dess kunder

Universal Flower ägnar särskild uppmärksamhet åt att skydda sina kunders personuppgifter. Därför förbinder vi oss att respektera lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, ändrad genom EU-förordningen 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av personuppgifter, känd som "RGPD".

Genom att använda denna webbplats godkänner du att dina personuppgifter samlas in och används på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsstadga.

Tillämpningsområde

Denna sekretesspolicy beskriver hur Universal Flower behandlar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Vår policy omfattar även andra sätt på vilka vi samlar in dina personuppgifter, till exempel via telefon när du kontaktar vår kundtjänst. Eventuella underleverantörer som krävs för att slutföra din beställning på vår webbplats eller tjänst som behandlar dina personuppgifter kan i sina egna användarvillkor ha sekretessregler utöver den här policyn som överensstämmer med GDPR.

Syfte med insamling och behandling av uppgifter

Universal Flower samlar in personuppgifter om alla användare som surfar, konsulterar och beställer på webbplatsen, särskilt genom användning av cookies i enlighet med fransk lagstiftning och gällande EU-regler.

När samlar vi in dina personuppgifter ?

Upprättande av ett konto
Besöker vår webbplats som använder cookies
När du gör en beställning
Kontakta kundtjänsten på något sätt som är tillgängligt för dem, t.ex. via kontaktformuläret eller telefon.
Surfa på webbplatsen och visa produkter

Vilka personuppgifter samlar vi in ?

Kundens personuppgifter som anges nedan sparas endast under den tid som är strikt nödvändig för de syften som anges ovan.

Uppgifter om din beställning

Den information vars insamling är absolut nödvändig för att genomföra din beställning är markerad med en asterisk och gäller följande :

1. ditt namn, förnamn,
2. din e-postadress,
3. ditt fasta eller mobila telefonnummer,
4. ditt meddelande,
5. dina bankuppgifter.
Dessutom krävs följande:
6. mottagarens namn, efternamn och förnamn,
7. Postadress, telefonnummer.

Vi samlar också in personlig information när du köper våra produkter. I synnerhet samlar vi in information om mängden och arten av dina inköp, information om dina beställningar, dina fakturor och din kundhistorik.

Det skriftliga meddelande som du väljer att bifoga till din bukett är konfidentiell information.

Hur använder vi dina uppgifter ?

Alla personuppgifter är konfidentiella och tillgången till dem är begränsad till de anställda hos Universal Flower eller underleverantörer som agerar på uppdrag av Universal Flower och som behöver dem för att utföra sina uppgifter. Alla personer som har tillgång till dina uppgifter har tystnadsplikt. Uppgifterna om mottagaren av din bukett används endast för att säkerställa att din beställning levereras i tid. Universal Flower har tystnadsplikt och kommer aldrig att lämna ut denna information till tredje part eller använda den i kommersiellt syfte.

I enlighet med bestämmelserna samlar vi inte in uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska personuppgifter, biometriska personuppgifter i syfte att unikt identifiera en fysisk person, personuppgifter om hälsa eller personuppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Dessa särskilda kategorier av personuppgifter samlas aldrig in eller behandlas av Universal Flower.

De insamlade uppgifterna är nödvändiga för följande behandling :
Förvaltning och uppföljning av affärsrelationer mellan Universal Flower och kunden (särskilt transaktioner som rör beställningar, leveranser, transaktioner, betalningar och fakturor, klagomål etc.); Personalisering av innehållet på webbplatsen, förbättring av din kundupplevelse;
Utföra statistik för publikmätning och marknadsföringsstudier;
Förhindra och bekämpa bedrägerier vid betalning av beställningen;
Hantering av våra skyldigheter gentemot våra kunder
Hantering av beställningar och leveranser
I samband med att vi uppfyller våra skyldigheter gentemot våra kunder samlar vi in och använder dina personuppgifter för att hantera vår affärsrelation med dig, inklusive hantering av dina inköp och beställningar, leverans av dina produkter och tillhandahållande av våra tjänster och kampanjerbjudanden som kan vara av intresse för dig. Denna information hjälper oss att förbättra din shoppingupplevelse online, enligt beskrivningen nedan.

Förvaltning av kundrelationer

Vi använder och lagrar dina personuppgifter för att uppdatera våra kundregister och för att ge dig skräddarsydda och personliga tjänster.

Kommunikation med dig

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter så att vi kan kommunicera med dig om dina beställningar, fakturor eller klagomål från kundtjänsten.

Rättsliga eller regleringsmässiga krav.

Vi kan vara tvungna att lämna ut dina personuppgifter som svar på legitima förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive krav på nationell säkerhet, bedrägeribekämpning eller brottsbekämpning.

Förebyggande och bekämpning av bedrägerier

De insamlade uppgifterna används också för att förebygga och bekämpa bedrägerier, särskilt kreditkortsbedrägerier. Universal Flower förbehåller sig rätten att kontrollera de personuppgifter som kunden lämnat vid beställningen och att vidta alla åtgärder som anses nödvändiga för att kontrollera att den person vars bankkonto debiteras verkligen är den som gjort beställningen, för att undvika bedrägerier. Denna kontroll kan ske i form av en begäran om bevis på identitet och/eller bosättning.

I avsaknad av ett positivt svar från kunden förbehåller sig Universal Flower rätten att annullera kundens beställning.

Hantering av dina personuppgifter

- Hos Universal Flower har du kontroll över dina personuppgifter.
När du lämnar personuppgifter till Universal Flower har du tillgång till dina uppgifter och kan när som helst uppdatera, ändra eller radera dem genom att skicka ett brev till följande adress :

Universal Flower
Avdelningen för skydd av personuppgifter
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Frankrike

- Dina rättigheter när det gäller skyddet av dina uppgifter
I enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, ändrad av RGPG, har du flera rättigheter när det gäller hanteringen av dina uppgifter :

rätten att invända mot vår behandling av dina personuppgifter ;
rätten att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar
rätten att korrigera den;
rätten till radering;
Rätt till överföring av dina uppgifter;
rätten att begränsa behandlingen;
Rätten att ange instruktioner om lagring, radering och utlämnande av dina personuppgifter efter din död;
rätten att lämna in ett klagomål till CNIL;

- Hur kan du utöva dina rättigheter ?
per post tillsammans med en kopia av ett giltigt identitetsbevis till följande adress :

Universal Flower
Avdelningen för skydd av personuppgifter
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Frankrike

Om du vill veta mer om innehållet i dessa rättigheter kan du kontakta oss på ovanstående adress.
Vi kommer att ge dig våra svar på dina förfrågningar så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad efter att vi mottagit dina förfrågningar.

Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen

De insamlade uppgifterna kan komma att behandlas utanför Europeiska unionen. I sådana fall kommer Universal Flower att vidta åtgärder med sina underleverantörer för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Om de berörda personuppgiftsbiträdena inte är medlemmar i Privacy Shield-avtalet för överföringar till Förenta staterna, eller om de inte är belägna i ett land med lagstiftning som anses erbjuda ett adekvat skydd, kommer de att ha undertecknat Europeiska kommissionens "standardavtalsklausuler" eller omfattas av interna bindande regler som godkänts av myndigheterna.

Varaktighet för lagring av uppgifter

Dina personuppgifter sparas under den tid som krävs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in.

Personuppgifters öde efter dödsfallet

Universal Flower informerar användaren om att han eller hon under sin livstid kan fastställa direktiv om bevarande, radering och överföring av sina personuppgifter efter sin död. Direktiven kan vara allmänna eller specifika. Användaren kan när som helst ändra eller återkalla sina direktiv genom att göra en begäran tillsammans med ett giltigt identitetsbevis per post till följande adress :

Universal Flower
Avdelningen för skydd av personuppgifter
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Frankrike

Vi kommer att ge dig våra svar på dina förfrågningar så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad efter att vi mottagit dina fullständiga förfrågningar.

SMS/MMS

Universal Flower kan använda kundens mobiltelefonnummer för att behandla beställningar och kan även använda det i marknadsföringssyfte. Kunden har när som helst möjlighet att göra invändningar på ett enkelt och kostnadsfritt sätt genom att skicka ett brev tillsammans med ett giltigt identitetsbevis till följande adress :

Universal Flower
Avdelningen för skydd av personuppgifter
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Frankrike
Vi kommer att ge dig våra svar på dina förfrågningar så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad efter att vi mottagit dina förfrågningar.

Uppdatering av vår stadga om personuppgifter

Denna policy kan uppdateras regelbundet och utan föregående meddelande. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter att den nya policyn publicerats på denna webbplats. Vi kommer att använda din personliga information i enlighet med den sekretesspolicy som gäller vid den tidpunkt då du skickar din information till oss. Vi kommer att informera dig om alla väsentliga ändringar av vår sekretesspolicy och begära ditt samtycke om det är nödvändigt och påverkar det syfte för vilket vi samlar in dina personuppgifter. För att se till att vi följer gällande dataskyddsbestämmelser ses denna policy över årligen av vår personal.

Ordlista
"Anonymisering" definieras som "resultatet av behandling av personuppgifter i syfte att oåterkalleligt förhindra identifiering";

Insamling" definieras som "insamling av personuppgifter". Denna insamling kan till exempel ske med hjälp av frågeformulär eller onlineformulär;

"samtycke: varje fri, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring genom vilken du genom en förklaring eller en tydlig positiv handling samtycker till att personuppgifter om dig får behandlas;

"Personuppgifter eller personuppgifter: all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare, eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans eller hennes fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet;

"rättigheter som skyddar dina personuppgifter": de grundläggande rättigheter som beskrivs i EU-förordningen och som rör följande :

rätten till information
rätten till tillgång, och
rätten till rättelse, och
rätten till radering eller rätten att bli bortglömd;
Rätten till överförbarhet;
rätten att göra invändningar;
rätten att begränsa behandlingen;
rätten att fastställa direktiv om bevarande, radering och överföring av personuppgifter efter hans eller hennes död;
rätten att lämna in ett klagomål till CNIL;

"pseudonymisering: varje teknisk och organisatorisk säkerhetsåtgärd som består i att ersätta en identifierare för att säkerställa att personuppgifter inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

"Affärsförhållande" omfattar alla relationer mellan Universal Flower och dess kunder, t.ex. när du köper produkter eller tjänster, använder kundservice, deltar i onlinespel, returnerar dina produkter, lämnar klagomål, deltar i nöjdhetsundersökningar eller som en del av ditt lojalitetsprogram;

"Personuppgiftsansvarig" är den person eller det organ som ensam eller tillsammans bestämmer ändamålen och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter;

"Underbiträde: en person eller ett organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den person, det organ eller den organisation som ansvarar för behandlingen;

"Tredje part" innebär en annan person än Universal Flower och dig själv;

"Behandling av personuppgifter: varje åtgärd eller grupp av åtgärder som tillämpas på dina uppgifter, oavsett vilket medium för onlinetjänsten i fråga och vilken process som används.